Hit Counter

TERAPI- OG KURSUSCENTER PÅ VEJ TIL SVENSTRUPGAARD

NOGLE KALDER DET ET MISBRUGSCENTER

NABOERNE VAR INDKALDT TIL ORIENTERINGSMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 KL. 19.00

DET BLEV ET TILLØBSSTYKKE OG OVER 100 MØDTE OP

VOR FORENING VAR SELVFØLGELIG OGSÅ MØDT OP FORDI JUNGLETROMMERNE HAVDE FORTALT OS OM DETTE MØDE. VI NÅR LIGE ET STYKKE KRINGLE OG EN KOP KAFFE - DU KAN SE LAUST SKÆNKE OP OG VOR NYE NÆSTFORMAND STELLA VED HANS SIDE - SÅ MYLDRER FOLK TIL OG VI BLIVER BEDT OM AT TAGE VORE STOLE OG RYKKE TIL DEN STORE SAL.

NIELS NOLLER OLSEN

bød os velkommen og fortalte om alkoholmisbrug og om hvorledes han var kommet ud af det

NOLLER er musiklærer og gammel skolelærer - det var tydeligt at fornemme hans pædagogiske talenter under mødet

Der måtte vælges en ordstyrer fordi en deltager kun havde en agenda. Han ville ikke høre på det her, men samle en massiv modstand mod, at der blev sat en stopper for et misbrugscenter på Svenstrupgaard

Han havde et mål og det var samle modstand mod centeret

HER HAR DU LINKET TIL PLAN A: BARE KLIK SÅ KOMMER DET OP I ET NYT VINDUE http://plan-a.nu/
http://www.kongensoe.dk/

http://www.alfa-fredensborg.dk/

 
VOR FORENING HAR I DAG BESLUTTET OS FOR AT SENDE DETTE BREV TIL SAMTLIGE BYRÅDSMEDLEMMER I SLAGELSE KOMMUNE OG TIL FORVALTNINGEN.

Det er vor forenings faste overbevisning, at denne sag ikke klares med en landzonetilladelse og en nabohøring efter planlovens §35 stk. 4.

Vi er af den mening, at dette tiltag med et misbrugscenter på Svenstrupgaard kræver, at der udarbejdes en lokalplan. Der er ifølge rammebestemmelserne i kommuneplanen lokalplanpligt for nye aktiviteter på ejendommen.

Vi opfordrer byrådet og forvaltningen til, at der udarbejdes et lokalplansforlag så offentligheden kan blive hørt og inddraget.

Således har vi opfattet situationen fra de henvendelser vi har fået fra vore medlemmer og områdets beboere.

De her billeder kan være lidt vanskelige at læse. Derfor får du hele dokumentet som pdf-fil her - bare klik, så kommer det hele op i et nyt vindue.

SVENSTRUPGAARD SOM MISBRUGSCENTER - DER MANGLER EN LOKALPLAN.pdf

Vejledning_om_lokalplanlaegning_HWU.pdf

retsinformation.dk - R0710.pdf

Indsat af Webmaster den 24. marts 2013

 

SENESTE UDVIKLING I SAGEN

DER KOMMER FORMENTLIG EN LOKALPLAN

PLAN OG BYGGEUDVALGET HAR SAGEN PÅ DAGSORDENEN ONSDAG DEN 29. MAJ 2013

VOR FORENING HAR SØNDAG DEN 26. MAJ 2013 DRØFTET SAGEN MED EN MEDARBEJDER (JEANETTE OLSEN) FRA PLAN OG ERHVERV - DET ER HENDES VURDERING AF DER NU KOMMER EN LOKALPLAN - MEN DEN AFGØRELSE SKAL FØRST LIGE TRÆFFES.

På billedet ses foruden en os ukendt medarbejder borgmester Lis Tribler en medarbejder fra afdelingen Jeanette Olsen og udvalgsformanden for Plan- og byggeudvalget Niels Jørgensen - billedet er taget søndag den 26. maj 2013, hvor vi var mødt op i afdelingen for Plan og Erhverv, for at høre seneste nyt i sagen. Det var formanden og bestyrelsesmedlem Valdemar Jensen der tog tørnen denne søndag eftermiddag. Vi blev på bedste måde betjent af Jeanette og budt på klap-sammen madder, frugt og sodavand. Vi skulle lige have tjek på Svenstrupgaard, de Østvendte ramper og stiplanerne. Vi fik også muleposer, nøgleholdere og en folder med hjem. Det var godt, at vi på kort tid kunne blive fuldt opdaterede også af udvalgsformanden. Jeg fik mig også lige en snak om en del af de billeder jeg gennem mange år har fået taget af Lis.

Her har vi til venstre min forgænger i embedet som formand for vor forening. Hans Erik Tiedemann tog lige tørnen i 12 år i træk. Jeg selv har ikke været formand så længe, men det er dog blev til adskillige år. Til gengæld har jeg været med i foreningens arbejde som bestyrelsesmedlem siden 1996 - det er lige ved 17 år.Til højre vort nye bestyrelsesmedlem Valdemar Jensen fra trækvarteret. Vi fik en snak om stierne på fyldpladsen og den nu reetablerede bro over rødhøjrenden, som min viv gjorde kommunen opmærksom på ville styrte sammen. Det gjorde den. Hans Erik ville have, at det skilt han satte op som tak for min indsats i Grønt Råd for foreningen - specielt det rekreative område på fyldpladsen og adgangsforholdene fra Rødhøjvej skulle genrejses på den anden side af broen. Det kunne man måske overveje - det ligger i min garage, men jeg synes nu det er for prangende at kalde en sti for Marskens sti - Poul Otto´s Allé. Hans Erik er yderst tilfreds med reetableringen af fyldpladsen - jeg er lidt mere ulden i forhold til det vi blev lovet.

16. Svenstrup Strandvej 3, Korsør. Landzonetilladelse til institution

(B)

Sagsnr.: 330-2013-13775 Dok.nr.: 330-2013-247373 Åbent

Kompetence: Plan- og Byggeudvalget

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der kan gives landzonetilladelse til indretning af behandlingsinstitution i

de eksisterende bygninger på Svenstrupgård eller alternativt, om der skal udarbejdes lokalplan for

ejendommen.

Baggrund

Plan A 24syv har søgt om tilladelse til at indrette en behandlingsinstitution og botilbud med i alt 35

pladser i de eksisterende bygninger på Svenstrupgård, Svenstrup Strandvej 3, 4220 Korsør. Ansøger

lejer ejendommens bygninger. Samtidig er der søgt om tilladelse til at etablere en boldbane.

Tilbuddet skal omfatte to spor; Et med speciale i hashbehandling og et med speciale i afgiftning og

stabilisering for alle typer misbrugere. Der vil ikke blive tale om stofpåvirkede borgere eller borgere

som ordineres vedligeholdelse af substitutionsmedicin (fx metadon), men udelukkende kan

medicineres med kendt og lovlig medicin i en kortere tid under afgiftningen.

Tilbuddet er rettet mod borgere af begge køn mellem 18-65 år. Hovedparten er i praksis mellem 25-

45 år.

Der vil blive ansat 11 fuldtidsmedarbejdere på behandlingsinstitutionen; 1 leder, 1 sekretær/bogholder,

1 socialrådgiver, 1 køkkenansvarlig, 3 terapeuter, 3 pædagoger og 1 nattevagt.

Svenstrupgård er en gammel kongegård, som tidligere har været brugt som vandrehjem, men

vandrehjemsbygningerne står nu tomme. Ansøger oplyser, at bygningerne er velegnede til formålet

og der er dermed ikke behov for ombygning. Ejendommen er beliggende umiddelbart udenfor

landsbyafgrænsningen af Svenstrup og vest for et boligområde i landsbyen. Der er landbrugspligt på

ejendommen, der er på 45 ha.

Området er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område, da der tidligere har været planer om at

lave lokalplan, så markerne omkring Svenstrupgård kunne anvendes til golfbane, rideterræn,

bueskydning, drageflyvning m.m. Lokalplanforslaget blev aldrig vedtaget og området er i dag i

stedet anvendt til skovrejsning. Kommuneplanrammen er dermed ikke længere relevant.

Ansøgningen har været sendt i naboorientering hos de 18 nærmeste naboejendomme, hvor vi har

modtaget 1 positiv og 10 negative tilbagemeldinger. Derudover er der indsendt 11 indsigelser fra

beboere i området, og der har været foretaget flere underskriftsindsamlinger med i alt 206

underskrifter imod etableringen.

Ansøger har på eget initiativ inviteret de nærmeste naboer til et informationsmøde på Svenstrupgård

for at orientere om projektet. Naboerne er utilfredse med, at kommunens naboorientering samt

invitationen til ansøgers informationsmøde ikke har været sendt ud til en større del af Svenstrups

beboere.

I forhold til ansøgningen udtrykker naboerne bekymring for, om behandlingsinstitutionen vil medføre

utryghed blandt byens borgere. Man frygter, at behandlingscentreret kan tiltrække uheldige typer og

andre stofmisbrugere, som kan påvirke de svage unge i landsbyen og medføre øget kriminalitet.

Svenstrup er en by med mange ældre, der bor alene samt unge familier med børn, og beboerne

frygter, at behandlingsinstitutionen vil skabe frygt for at færdes alene.

Samtidig frygtes det, at de op til 35 beboere vil skabe støj og uro. Flere frygter, at huspriserne vil

falde i området. Et sammendrag af bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Enkelte har ment, at projektet ikke er i overensstemmelse med lokalplanen og det kræver at der

udarbejdes en lokalplan eller VVM. Der findes ingen eksisterende lokalplan for området, og den

ændrede anvendelse udløser ikke krav om lokalplanpligt. Der skal kun udarbejdes VVM

(miljøvurdering) ved etablering af helt særlige anlægstyper, fx store vindmøller, men indretning af

institutioner og behandlingssteder er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Hvis naboerne fortsat er uenige i, at projektet ikke er lokalplanpligtigt, vil dette kunne påklages til

Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med afgørelsen.

De indkomne bemærkninger har været sendt i kontrahøring hos ansøger, som oplyser, at når

borgere befinder sig på en institution for at blive stoffri, er de ikke påvirkede og har derfor heller

ikke den adfærd, som man forbinder med en aktiv stofmisbruger.

Det er ansøgers erfaring, at borgere, som lader sig indskrive i en døgnbehandling for misbrug, som

udgangspunkt er omgængelige og positive mennesker på lige fod med andre borgere. Ligeledes er

det borgere, som aktivt arbejder med sig selv og de vanskeligheder de har, hvorfor der ikke er grund

for at bekymre sig.

Naturklagenævnet har behandlet en del sager om behandlings- eller opholdssteder for

stofmisbrugere, hvor etablering sker i eksisterende bebyggelse, og hvor der typisk er udpræget lokal

modstand mod etableringen. Nævnet har en fast praksis for opholds- og behandlingssteder, som er

offentliggjort i Naturklagenævnet orienterer nr. 181 (1999) og 457 (2009). Det er nævnets klare

opfattelse, at etablering af opholds- og behandlingssteder er en samfundsmæssig nødvendighed, og

at der bør meddeles tilladelse, medmindre placeringen konkret skønnes uhensigtsmæssig. Der

lægges ved afgørelsen vægt på, om det ansøgte etableres inden for eksisterende bygningsmæssige

rammer.

I dette tilfælde etableres behandlingsinstitutionen indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer,

der oven i købet er særdeles velegnede til formålet og ikke vil kræve ombygning.

I henhold til det politisk vedtagne grundlag for administration af landzonebestemmelser i Slagelse

Kommune gives der som udgangspunkt landzonetilladelse til en institution i eksisterende tomme

bygninger, herunder overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Retligt grundlag

Ændret anvendelse af eksisterende bygninger i landzone kræver landzonetilladelse i henhold til

Planlovens § 35, stk. 1.

Handlemuligheder

Der kan gives landzonetilladelse til indretning af institution/behandlingscenter i de eksisterende

bygninger. Tilladelsen vil være i overensstemmelse med praksis om at behandlingssteder af

stofmisbrugere er en samfundsmæssig nødvendighed, som kommunen som udgangspunkt skal give

tilladelse til. Den ændrede anvendelse ligger endvidere meget tæt op af den tidligere lovlige

anvendelse som vandrehjem.

Der vil kunne meddeles afslag begrundet i den nære beliggenhed op af boligområdet Svenstrup, som

vurderes uhensigtsmæssig.

Uanset udfaldet vil en afgørelse om landzonetilladelse eller afslag på landzonetilladelse kunne

påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af alle med en retlig interesse i sagens udfald, dvs. ansøger,

ejer og naboer.

Der kan meddeles afslag på landzonetilladelsen på grund af uhensigtsmæssige placering op af

boligområdet og i stedet udarbejde en lokalplan for institutionen, som vil sikre en optimal

inddragelse af såvel naboerne som hele boligområdet. En beslutning om at udarbejde lokalplan eller

vurderingen af, at projektet ikke er lokalplanpligtigt vil også kunne påklages til Natur- og

Miljøklagenævnet.

Vurdering

Indretning af en behandlingsinstitution indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer er i

overensstemmelse med gældende praksis, og kommunen er forpligtet til at meddele tilladelse,

medmindre placeringen er meget uhensigtsmæssig, da indretning af behandlingsinstitutioner er en

samfundsmæssig nødvendighed.

Indretningen er endvidere i overensstemmelse med kommunens praksis for landzonetilladelser samt

i overensstemmelse med kommunens ønske om at være en erhvervsvenlig kommune.

I forhold til praksis kan der altså kun gives afslag på landzonetilladelse, hvis placeringen er stærkt

uhensigtsmæssig.

I dette tilfælde ønskes behandlingsinstitutionen etableret umiddelbar udenfor landsbyafgrænsningen

af Svenstrup og dermed i udkanten af landsbyen. Der er enkelte ejendomme syd for bygningerne,

mens der øst for Svenstrup Strandvej findes et parcelhusområde, Violvej, i Svenstrup. Mod nord og

vest ligger ejendommens jorder, og der er ingen tætte naboer.

Ejendommen har indtil for nyligt været anvendt som vandrehjem med 38 værelser med 117 senge.

Det forventes derfor ikke, at der vil blive øget trafik ved etableringen af en behandlingsinstitution

med 35 pladser. Samtidig er der en eksisterende parkeringsplads i forbindelse med bygninger,

hvorfor parkering heller ikke vil medføre gener i forhold til de omkringboende.

Som et alternativ kan der udarbejdes lokalplan for området. Dette vil forsinke projektet, men vil

sikre en større borgerinddragelse og give ansøger større sikkerhed i forhold til den fremtidige drift af

ejendommen.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Handicap- og Socialpsykiatriudvalget behandler samtidig sagen, da etablering af botilbud og

opholdssted kræver tilladelse i henhold til Serviceloven. Der er søgt om godkendelse til 15 pladser til

et botilbud – med mulighed for en senere udvidelse til 35 beboere. Det vurderes, at initiativtagerne

er kvalificerede og at tilbuddet er relevant.

Indstilling

Centerchef for Teknik og Miljø indstiller,

at der udarbejdes lokalplan for ejendommen, der giver mulighed for indretning af

behandlingsinstitution i de eksisterende bygninger.

Bilag

330-2013-105262 Ansøgning til Slagelse Kommune

 Ansøgning om godkendelse af Plan A 24syv.pdf

330-2013-109557 Situationsplan incl boldbane

 situationsplan svenstrupgaard.pdf

330-2013-251322 Ansøgers bemærkning til naboernes bemærkninger

 høringssvar svenstrupgaard.pdf

330-2013-270425 Oversigt over nabobemærkninger

 høringssvar svenstrupgaard_resume.pdf

Siden opdateret af Webmaster den 28. maj 2013

 

Beslutning i Plan- og Byggeudvalget den 29. maj 2013:

Fraværende: Ib Larsen (A)

Centerchef Flemming Kortsen orienterede om, at sagen behandles på Handicap- og Psykiatriudvalgets møde samme dag. Her var den administrative indstilling mulighed for op til 20 personer.

 

Udvalget giver afslag til både landzonetilladelse og igangsætning af lokalplan.

 

8. Ansøgning Plan A 24Syv (B)

Sagsnr.: 330-2013-49254 Dok.nr.: 330-2013-268380 Åbent

Kompetence: Handicap- og Socialpsykiatriudvalget

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om der gives godkendelse til oprettelse af et bo - og behandlingstilbud med i alt 35 pladser i de eksisterende bygninger på Svenstrup Strandvej 3 4220 Korsør, eller alternativt om godkendelse af 20 pladser.

 

Baggrund

”Plan A 24Syv” har fremsendt ansøgning til Slagelse Kommune om godkendelse af et privat bo-og behandlingstilbud, hvorfra der tilbydes behandling af stofmisbrug hos voksne borgere af begge køn.

 

Ansøgerne har ansøgt om godkendelse til oprettelse af i alt 35 pladser.

 

Begrundet i antallet af ansøgte pladser samt tilbuddets beliggenhed forelægger Tilsynet ansøgningen til beslutning for det politiske udvalg. Ansøgningen bliver behandlet af Plan- og Byggeudvalget på møde d. 29. maj 2013, da etableringen af tilbuddet kræver en landzonetilladelse eller ændret lokalplan.

 

Ansøger har på eget initiativ inviteret de høringsberettede naboer og informeret om projektet. Dette har afstedkommet en del indsigelser og utilfredshed fra lokalbefolkningen - dels med kommunens nabo-orientering og dels over, at invitationen til ansøgers informationsmøde ikke var udsendt til en større del af Svenstrups beboere. Der har fra nogle naboer og dele af lokalområdet været fremført modstand imod en oprettelse af et misbrugsbehandlingstilbud i Svenstrup. Ved omtalte møde var der dog også positive tilkendegivelser.

 

Tilbuddet skal omfatte to spor: Et med speciale i hashbehandling og et med speciale i afgiftning og stabilisering for alle typer misbrugere, med en varighed på 6 – 10 uger. Der vil ikke blive tale om stofpåvirkede personer eller personer som ordineres vedligeholdelse af substitutionsmedicin (fx metadon), men udelukkende personer, der kan medicineres med kendt og lovlig medicin i en kortere tid under afgiftningen. Tilbuddet er rettet mod personer af begge køn mellem 18-65 år. Hovedparten er i praksis mellem 25-45 år.

 

Der vil blive ansat 11 fuldtidsmedarbejdere i bo - og behandlingstilbuddet; 1 leder, 1 sekretær/bog­holder, 1 socialrådgiver, 1 køkkenansvarlig, 3 terapeuter, 3 pædagoger og 1 nattevagt. Antallet af medarbejdere er med udgangspunkt i 20 beboere og vil i givet fald blive udvidet ved 35 beboere.

 

Tilsynet har på baggrund af den fremsendte ansøgning afholdt 2 samtaler med ansøgerne, samt besigtiget de fysiske rammer. Det fremgår af ansøgningen og de medsendte referencer, at ansøgerne har flere års erfaring med misbrugsbehandling samt drift af lignende tilbud i Frederiksberg og Københavns kommuner. Der foreligger tillige positive udtalelser fra 3 samarbejdskommuner.

 

Tilbuddet ønskes etableret efter fondsreglerne og der foreligger vedtægter for fonden. Ligeledes foreligger der for nuværende lejekontrakt imellem fonden og udlejer.

 

Målgruppen er voksne med stofmisbrug, som ønsker hjælp til at ophøre med misbruget. Deres psykosociale problemstillinger som følge af misbruget kan omfatte hjemløshed, arbejdsløshed, person ufarlig kriminalitet, samværs- og tilknytningsproblemer i relation til børn, familie og omkringliggende samfund.

 

Den metodiske tilgang tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning/teori, relationsarbejde og kognitiv terapi. Der vil være læge og psykiater tilknyttet stedet.

 

Pladsprisen vil ved 20 beboere i 2013 være på 32.000,- kr. månedligt. pr. beboer.

 

Retligt grundlag

Private bo- og misbrugsbehandlingstilbud skal godkendes som generelt egnede til formålet af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune jf. Serviceloven § 144 skt. 1-3. samt Servicelovens § § 101 og 107.

 

Handlemuligheder

· Der kan gives en godkendelse som generelt egnet til formålet jf. ansøgningen med tilladelse til oprettelse af 35 pladser til misbrugsbehandling i døgnregi.

 

· Der kan gives en godkendelse som generelt egnet til formålet jf. ansøgningen med tilladelse til oprettelse af 20 pladser til misbrugsbehandling i døgnregi.

 

Vurdering

 

Med udgangspunkt i Serviceloven og betingelserne for oprettelse af private tilbud er det Tilsynets vurdering, at ansøgerne fagligt, organisatorisk og personalemæssigt opfylder betingelserne for en godkendelse og at der er sammenhæng mellem kvaliteten i tilbuddet og pladsprisen.

 

Ved oprettelse af et tilbud med 35 pladser på Svenstrup Strandvej, kan der muligvis være en risiko for, at tilbuddet vil komme til at dominere det forholdsvise lille lokalområde, som Svenstrup er. Det er Tilsynets vurdering at der bør tages et vist hensyn til belastningsgraden af lokalområdet. Tilsynet vil herfor anbefale at tilbuddet godkendes oprettet med 20 pladser. For så vidt angår målgruppen for tilbuddet er det Tilsynets vurdering, at denne ikke vil udgøre en særlig risiko eller belastning for lokalområdet (kriminalitet), da der ikke er tale om aktive misbrugere, men personer der selv ønsker og er motiverede for at modtage behandling og komme ud af deres misbrug.

 

Der kan så på baggrund af konkret ansøgning fra fonden tages stilling til om det senere vurderes hensigtsmæssig og foreneligt med lokalområdets interesser at udvide stedet fra 20 til 35 pladser.

 

Ansøger har mulighed for at påklage et afslag på deres ansøgning for det Sociale Nævn.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

Konsekvenser for andre udvalg

Plan- og Byggeudvalget behandler samtidigt sagen. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt der skal gives landzonetilladelse til oprettelse af bo - og behandlingstilbud på adressen, eller om der skal udarbejdes en særskilt lokalplan, der giver mulighed for indretning af bo- og behandlingstilbud i de eksisterende tilbud.

 

Indstilling

Handicapchefen indstiller,

 

at der gives godkendelse til oprettelse af et bo - og behandlingstilbud med tilladelse til oprettelse af 20 pladser.

at en ansøgning om udvidelse af pladsantal vil kræve en ny godkendelse.

 

 

 

Bilag

330-2013-273046

Ansøgning fra Plan A 24syv

 

Sendt: 25. marts 2013 14:21
Emne: Fw: Ansøgning om tilladelse til botilbud/behandling af stofmisbrugere. Sags nr. 2013-13775

 
for info
Sent: Sunday, March 24, 2013 1:39 PM
Subject: SV: Ansøgning om tilladelse til botilbud/behandling af stofmisbrugere. Sags nr. 2013-13775

Hej Carsten Munk

Ingen af os fra byrådet var inviteret med til møde, ja vi vidste intet om hvad der er gang i

Før vi nu kan læse det i avisen.

Man var måske bange for at invitere os politikere med.

Jeg kan i den grad forstå jeres bekymringer.

Venlig hilsen

Anders Nielsen (Byråd)
Byrådsmedlem

Byråd
Halsskovvej 59
4220 Korsør

Dir. tlf: 58 37 46 80
Mobil: 40 41 03 43
andnie@slagelse.dk
www.slagelse.dk

 
Under udarbejdelse den 21. marts 2013 Webmaster.

Jeg fik i formiddags den 22. marts en opringning fra vort medlem Troels Christensen, der er medlem af byrådet. Han var blevet tæppebombet med mails fra ængstelige beboere og spurgte om vor forening ville medvirke til, at få standset dette center, som han intet havde hørt om. Vi drøftede sagen og jeg gav ham en orientering om, hvad der var foregået på mødet og hvordan min personlige opfattelse var. Jeg fortalte at vor forening formentlig ville blive indkaldt til et møde søndag. Min egen personlige opfattelse er den, at der mangler et plangrundlag i form af en lokalplan for området hvis det her projekt skal nyde fremme. Det orienterede jeg om på mødet. Det vil vor forening måske arbejde for, at der kommer. Det giver en offentlig høring i 8 uger. Vi mener ikke sådan en sag kan klares med en nabohøring og en landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 4. Jeg kunne fortælle Troels, at det blev oplyst på mødet at det ikke skulle være et misbrugscenter men alene et sted hvor unge hashmisbrugere kom ud af deres misbrug - Et kursus-  og terapicenter. Jeg anbefalede at Slagelse kommune gik ud i pressen og fik manet rygterne om et narkobehandlingscenter i jorden. Folk frygter for faldende huspriser og usælgelige ejendomme og deres egen og deres børns sikkerhed og øget kriminalitet i området. Der var dog flere der gav udtryk for, at der også skulle være plads til mennesker, der ville ud af deres misbrug. Hvorfor skal den slags altid ligge et andet sted. Det blev også sagt at man selv, en ven eller ens nærmeste kunne havne i et misbrug og hvad så?

Jeg fastholdt at det er min faste overbevisning, at der mangler et plangrundlag. Det er faktisk indskrevet i den seneste kommuneplan, at nye tiltag på denne ejendom skal ske ved ved en lokalplan. Det ville også give mulighed for alle at komme juridisk til orde og have mulighed for at klage til Natur- og miljøankenævnet. Det er dog min umiddelbare vurdering - på det foreliggende grundlag, at dette næppe vil kunne standse, at centeret bliver etableret. Hvis det der er oplyst om aktiviteterne er korrekt - og hvorfor skulle de ikke være det - så hvorfor skulle et sådant center adskille sig fra - sammenlignet med - den aktivitet der allerede foregår på Svenstrupgaard.

Det er ikke vor forenings opgave at bremse eller standse lovlige tiltag. Ejeren af Svenstrupgaard er i sin gode ret til at leje stedet ud med forkøbsret og lejeren er i sin gode ret til at leje/købe ejendommen. Vor forening er ikke sindet at piske en stemning op, men alene at områdets beboere bliver informeret og at tingene foregår på en oplyst og lovlig måde.

Jeg har lovet at holde Troels orienteret om udviklingen i sagen. Han er både medlem og vor lokale mand i byrådet. Det er endvidere vor forenings holdning, at vi kun vil arbejde videre med denne sag om plangrundlaget, hvis der er opbakning og folk der stiller sig til rådighed for arbejdet hermed.  Det opfordrede jeg til, da jeg tog ordet til sidst og for anden gang.